Każda firma okresowo przeprowadza inwentaryzację posiadanych zasobów, która określana jest także jako "spis z natury". Operacja taka jest czasochłonna i chociaż uwzględnia również spis komputerów, to z informatycznego punktu widzenia zebrane informacje są zazwyczaj mało przydatne. Wyniki inwentaryzacji wykorzystywane są zazwyczaj wyłącznie do weryfikacji stanu środków trwałych i nie uwzględniają szczegółowych informacji o konfiguracji komputerów. Rzadko również wyniki inwentaryzacji przechowywane są w formie elektronicznej umożliwiającej elastyczne tworzenie raportów grupujących komputery według różnych kryteriów.

Przykłady wielu firm i instytucji pokazują, że pomimo dokładania znacznych wysiłków w celu zebrania wymaganych informacji, działania te okazują się niewystarczające. W tym celu proponujemy przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji sprzętu komputerowego.

Jakość inwentaryzacji
Inwentaryzacja powinna dostarczać bardziej wyczerpujących informacji niż ta, czy konkretny komputer znajduje się w firmie. Dział Informatyki powinien w jej wyniku uzyskać m.in. następujące informacje:
 • Jaka jest przeciętna konfiguracja stacji roboczych w całej firmie lub wybranym dziale?
 • Które z komputerów w znaczący sposób odstają od przeciętnej (zarówno znacznie silniejsze, jak i znacznie słabsze sprzętowo konfiguracje)?
 • Czy konfiguracja komputerów pokrywa się z ich konfiguracją w chwili zakupu lub ostatnimi odnotowanymi modyfikacjami?
Informacje te pozwolą wykryć wszystkie anomalie w konfiguracji komputerów. Pomogą też sprawdzić, czy są one sprzętowo przygotowane do migracji na nową platformę systemową albo czy ich konfiguracja umożliwia wdrożenie nowych aplikacji. Na podstawie tych informacji można również stwierdzić, czy nie ubywają na stacjach roboczych komponenty takie jak procesory, dyski twarde itp.
Odpowiedzi na wszystkie postawione wyżej pytania uzyskać można przeprowadzając audyt sprzętu komputerowego. Polega on na uruchomieniu na każdym komputerze w firmie (operację tę można przeprowadzić również za pośrednictwem sieci) odpowiedniej aplikacji inwentaryzacyjnej, która dokładnie identyfikuje konfigurację komputera.
Wyniki takiego audytu umieszczane są w centralnej bazie danych, na podstawie której opracowywane są później wszystkie wymagane raporty.

Odbiorca
Wyniki inwentaryzacji sprzętu komputerowego mogą być wykorzystane przez działy finansowe oraz administracyjne w celu weryfikacji standardowych informacji inwentaryzacyjnych. Znacznie bardziej przydatne będą jednak dla kadry menedżerskiej, która dzięki ich elektronicznej formie może szybko i łatwo generować praktycznie dowolne zestawienia. Raporty, szczególnie te regularnie aktualizowane, umożliwią także administratorowi śledzenie zmian w konfiguracji sprzętowej komputerów, co ułatwi wystawienie diagnozy w przypadku ewentualnych problemów i przywrócenie stanowiska do normalnej pracy.

Dlaczego inwentaryzację należy powierzyć naszym specjalistom?
 • Szybkość działania - inwentaryzacja przeprowadzana jest szybko i bez zakłócania pracy użytkowników. Stosowane przez Fuego narzędzia pozwalają ograniczyć czas zbierania danych audytowych na każdym z komputerów.
 • Poufność - procedura inwentaryzacyjna nie powoduje dostępu do plików a jedynie zbiera informacje o parametrach sprzętu. Dodatkowo zobowiązujemy się również do zachowania w tajemnicy wyników inwentaryzacji.
 • Wiarygodność - posługujemy się rozwiązaniami renomowanych firm. Dodatkowo, dzięki możliwości scentralizowanego gromadzenia wszystkich danych, istnieje możliwość ich łatwej weryfikacji.
 • Profesjonalizm - specjaliści Fuego potrafią sprawnie i bez zakłóceń przeprowadzić procedurę inwentaryzacyjną.
 • Czas reakcji - Firma Fuego jest gotowa do rozpoczęcia inwentaryzacji natychmiast po podpisaniu umowy lub w dowolnym innym terminie zaproponowanym przez Klienta.
 • Elastyczność - według zapotrzebowania zgłoszonego przez Klienta, przygotowuje na podstawie zgromadzonych danych dowolne raporty i przekroje. Dodatkowo wszystkie dane inwentaryzacyjne udostępniane są Klientowi w formie elektronicznej. Pozwalają one samodzielnie opracowywać kolejne raporty.
Przebieg inwentaryzacji:
 • Wizja lokalna - w przypadku średnich i dużych Klientów współpracę rozpoczynamy od wizji lokalnej, która ma na celu opracowanie harmonogramu obejmującego daty, godziny, czas i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu. W przypadku mniejszych projektów wizję lokalną zastępujemy szczegółowym wywiadem przedprojektowym.
 • Ustalenie zakresu inwentaryzacji - na tym etapie określana jest ilość informacji, które będą zbierane, oraz tworzona jest specyfikacja raportów poinwentaryzacyjnych.
 • Fizyczne skanowanie komputerów - każdego dnia możemy przeprowadzić skanowanie, określonej w harmonogramie liczby komputerów. Procedura skanowania przeprowadzana jest przez kilkuosobowy zespół, nad którym pieczę sprawuje koordynator czuwający nad przebiegiem skanowania i jego realizacją według ustalonego wcześniej harmonogramu.
 • Opracowanie i analiza wyników inwentaryzacji - te prace przeprowadzane są w całości w siedzibie Fuego bez angażowania zasobów Klienta.
 • Sporządzenie Raportu Końcowego - Raport stanowi wynik inwentaryzacji.
 • Przekazanie Raportu.


© by Fuego 1991-2018